Creen una ‘píndola viva’ per combatre les infeccions pulmonars resistents als antibiòtics

 

Creen una ‘píndola viva’ per combatre les infeccions pulmonars resistents als antibiòtics

 El descobriment obre la porta a abordar altres malalties com el càncer de pulmó, l’asma o la fibrosi pulmonar

Experts en bio­lo­gia sintètica del Cen­tre de Regu­lació Genòmica i Pul­mo­bi­o­tics han dis­se­nyat, per pri­mera vegada, un bac­teri que actua com una píndola viva al pulmó. El trac­ta­ment redu­eix les infec­ci­ons pul­mo­nars agu­des en rato­lins i duplica la taxa de super­vivència, segons els resul­tats de l’estudi, que s’ha publi­cat a la revista Nature Bio­tech­no­logy. El trac­ta­ment està dis­se­nyat per com­ba­tre els bac­te­ris resis­tents als antibiòtics i en el marc de l’estudi ha permès dis­sol­dre amb èxit les bio­pel·lícules que s’acu­mu­len a la superfície dels tubs endo­tra­que­als de paci­ents amb pneumònia asso­ci­ada al ven­ti­la­dor, la prin­ci­pal causa de mor­ta­li­tat hos­pi­talària.

ADVERTISING

Segons indi­quen els inves­ti­ga­dors, la ’píndola viva’ assetja els bac­te­ris resis­tents als antibiòtics, obrint ori­fi­cis a les parets cel·lulars i cre­ant uns punts d’entrada fona­men­tals perquè aquests fàrmacs les enva­ei­xin i eli­mi­nin infec­ci­ons a l’ori­gen.

La recerca, que compta amb el suport de la Fun­dació ’la Caixa’, obre la porta al dis­seny de dife­rents ceps de la píndola viva per abor­dar altres tipus de malal­ties res­pi­ratòries com el càncer de pulmó, l’asma o la fibrosi pul­mo­nar. El grup també dis­se­nya noves proteïnes que poden ser admi­nis­tra­des per aquesta píndola viva’

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/2244189-creen-una-pindola-viva-per-combatre-les-infeccions-pulmonars-resistents-als-antibiotics.html?utm_source=facebook&utm_medium=xarxes&utm_campaign=xarxes&fbclid=IwAR2xv0gh5g6xkbjrxNy-9Yyl8yFagmN2rZsem7AXwRukaU6ln7pJ4VnVGxY

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

El juez Elpidio José Silva: "La madre de la corrupción está en el poder judicial"

CÓMO SE FABRICAN LOS FIDEOS, PASO A PASO,14 millones de toneladas de pasta se produce en el mundo en un año.

Canelones El Pavo, Historia de la pasta 3